Voorwaarden...

Doel van de overeenkomst
De pegasusmonitoring service, hierna te noemen "monitoringservice", wordt aan u beschikbaar gesteld door Pegasus Internet Developments en is onderworpen aan de onderstaande Algemene Voorwaarden. Pegasus Internet Developments kan ook andere diensten aanbieden waarop andere voorwaarden van toepassing zijn. De diensten van Pegasus Internet Developments zijn zowel voor particulieren (18 jaar of ouder) als bedrijven en instellingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beschrijving van de monitoringservice
Pegasus Internet Developments biedt momenteel de monitoringservice aan als zowel gratis als betaalde dienst. De monitoringservice stelt u in staat om URL (s) en of IP-adres (sen) te controleren. U dient een server of website niet te controleren via meerdere accounts. Onder account wordt verstaan één enkele registratie voor de monitoringservice.

Abonnement op monitoringservice
U kunt zich abonneren op de monitoringservice door het invullen van het registratieproces op pegasusmonitoring.nl. Pegasus Internet Developments behoudt zich het recht voor om de monitoringservice (of een deel daarvan) te wijzigen of stop te zetten, op elk moment, tijdelijk of definitief, met of zonder kennisgeving. Pegasus Internet Developments is niet aansprakelijk jegens u of derden voor eventuele schade met betrekking tot, voortvloeiend uit of veroorzaakt door de wijziging, schorsing of intrekking van de diensten om welke reden dan ook.

Registratie Verplichtingen
Als gebruiker van de monitoringservice, dient u: a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf, zoals gevraagd in de procedure van registratie en b) uw registratie gegevens te onderhouden en te updaten om het waar, actueel en volledig te houden. Als u alle informatie die onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als Pegasus Internet Developments redelijke gronden heeft om aan te nemen dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, heeft Pegasus Internet Developments het recht om uw account te beeindigen en te blokkeren voor huidig en/of toekomstige gebruik van de monitoringservice.

Persoonlijke gegevens en privacy
Persoonlijke informatie die u via de monitoringservice aan Pegasus Internet Developments doorgeeft wordt beheerst door pegasusmonitoring Privacy Policy en de geldende wetgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens. Door de monitoringservice te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van de pegasusmonitoring Privacy Policy. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie en andere gevoelige informatie. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in uw account en gaat u akkoord om Pegasus Internet Developments onmiddellijk te verwittigen van elk ongeoorloofd account gebruik aan [email protected]. Pegasus Internet Developments is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan u of aan een derde partij als gevolg van ongeoorloofde toegang en/of gebruik van uw account, of anderszins.

Publiciteit
Pegasus Internet Developments behoudt zich het recht voor om uw naam en logo in de lijst van klanten op onze website, persberichten, advertenties, brochures en ander promotiemateriaal te publiceren. Stuur een email naar [email protected] als u hier bezwaar tegen heeft.

Mededelingen van Pegasus Internet Developments
De monitoringservice kan bepaalde mededelingen van Pegasus Internet Developments versturen, zoals dienstmededelingen en administratieve berichten en nieuwsbrieven. U begrijpt dat deze mededelingen worden beschouwd als onderdeel van het gebruik van de monitoringservice. Tevens behoudt Pegasus Internet Developments zich het recht voor om e-mails naar u te sturen, en u informeren over wijzigingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden.

Vergoedingen en betalingen
Wanneer u zich abonneert op een betaald account, gaat u ermee akkoord om te betalen voor de monitoringservice in overeenstemming met de prijsopgave. U ontvangt elke maand een factuur voor de monitoringservice die u na uiterlijk 14 dagen, tenzij anders overeengekomen, dient te voldoen op een op de factuur vermelde bankrekening.

Afwijzing van garanties
HET GEBRUIK VAN DE DIENST IS OP EIGEN RISICO. DE DIENST WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS-EN-AS-BESCHIKBAAR BASIS. Pegasus Internet Developments WIJST ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. Pegasus Internet Developments GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE MONITORINGSERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VIRUSVRIJ ZAL ZIJN. GEBRUIK VAN DE MONITORINGSERVICE IS VOOR EIGEN RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID.

Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZAL Pegasus Internet Developments, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE SCHADE, COMPUTERSCHADE, VERLIES VAN ZAKELIJKE INFORMATIE, OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE MONITORINGSERVICE.

Schadeloosstelling
U vrijwaart Pegasus Internet Developments, haar functionarissen, directeuren, werknemers, leveranciers en partners, van en tegen alle verliezen, schade, boetes en uitgaven (inclusief advocaatkosten en ander kosten) die voortvloeien uit of in verband met eventuele claims die u heeft in geval van overtreding van de rechten van een andere partij, in strijd met de wet, in schending van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of enige andere claim met betrekking tot uw gebruik van de monitoringservice.

Beëindiging
U gaat ermee akkoord dat Pegasus Internet Developments uw account en toegang tot de monitoringservice kan beëindigen om redenen, waaronder kunnen beëindigen, maar niet beperkt tot, overtredingen of schendingen van deze Algemene Voorwaarden, een verzoek van u om uw account te beëindigen, onderbreking of materiële wijziging van de monitoringservice, onverwachte technische problemen, langere perioden van inactiviteit en verzoeken van overheidsinstanties. Beëindiging van uw pegasusmonitoring-account is inclusief de beëindiging van de toegang tot de monitoringservice, verwijdering van uw account informatie, zoals uw accountnaam en wachtwoord en verwijdering van gegevens in uw account als toegestaan, of vereist door de wet.
U kunt een monitoringaccount na het eerste jaar per maand opzeggen. U kunt dat schriftelijk of per e-mail doen. Als u wilt opzeggen per e-mail, stuur dan een een e-mail naar [email protected] onder vermelding van de accountnaam.

EINDE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op [email protected]